ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АВТОСТАРТ“ АД ГР.САМОКОВ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОГАРОВИ УСЛУГИ
1. „АВТОСТАРТ“ АД САМОКОВ, с административен адрес гр.САМОКОВ, ул.“ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ №20 и адрес на управление гр. САМОКОВ, ул.“МАКЕДОНИЯ“ №76, ЕИК – 122014879, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – Мариян Любомиров Бочев, предлага комплексни автогарови услуги на лицензирани ПРЕВОЗВАЧИ (наричани по-долу само „ПРЕВОЗВАЧ“), на които е възложено с договори обслужването на автобусни линии, в чийто маршрут се включва Автогара Самоков.
2. СОБСТЕНИКЪТ се задължава да осигури на ПРЕВОЗВАЧА, ползващ автогарата, Обслужване съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта.
3. ПРЕВОЗВАЧА се задължава да спазва установения ред на Автогара Самоков и да предоставя на СОБСТВЕНИКА всички необходими документи съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерство на транспорта.
Да информира писмено ръководството на автогарата за всички изменения в договорите с общините, разписания, цени на билети, списъка на автобусите и други свързани с договора за ползване на автогарови услуги.
Да поддържа чистотата в района на Автогара Самоков, да не замъсява района на автогарата.

Задължителни условия, на които трябва да отговарят превозвачите:
.Да имат валиден лиценз за превоз на пътници
.Да имат действащи маршрутни разписания с начална, крайна или междинна спирка – Автогара Самоков
. Да имат валиден списък на автобусите, който ще влизат на теритирията на Автогара – Самоков
.Да имат действащ ценоразпис, отразяващ цените на билетите до всяка една точка от маршрутните разписания